RODO

Przetwarzanie danych osobowych w CAOPOW w Gorzyczkach, PDDz w Gorzyczkach, PPOW w Gorzyczkach i PPOW w Wodzisławiu Śląskim

Administratorem danych osobowych jest CAOPOW w Gorzyczkach reprezentowane przez Dyrektora CAOPOW.
Dane kontaktowe: tel.: 32 451 11 51, ul. Wiejska 8, Gorzyczki

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Bernadeta Donder
e-mail: iodpusz@wp.pl

Cel i podstawa przetwarzania danych
Państwa  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celach  związanych  przede wszystkim z zapewnieniem czasowej opieki i wychowaniem dzieci w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców na podstawie Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 i Nr 288, poz. 1690). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. nr 292 poz. 1720).

Odbiorcy danych
Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być jednostki takie jak PCPR, MOPS, OPS, Policja , sądy, szkoły i inne jednostki z którymi współpraca wynika z mocy funkcjonujących przepisów prawa; lub jest konieczna do zapewnienia prawidłowej opieki dziecku.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich jak również organizacji międzynarodowych;
W większości przypadków podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym.

Przysługujące Państwu uprawnienia
Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Powyższe prawa mogą zostać ograniczone na podstawie przepisów RODO oraz innych przepisów Unii lub przepisów krajowych, odnoszących się do ochrony danych. W celu realizacji powyższych praw mogą Państwo złożyć do nas wniosek.
Mają Państwo ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (2016/679) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Klauzula informacyjna monitoringu wizyjnego

 1. Celem funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie: Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach, Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Gorzyczkach oraz Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wodzisławiu Śląskim jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom na trenie obiektu oraz wokół niego, zapewnienie porządku publicznego i ochrona mienia, a także ochrona przeciwpożarowa (podstawa prawna: art. 4b Ustawy o samorządzie powiatowym).
 2. W ramach monitoringu wizyjnego przetwarzane są dane osobowe w postaci wizerunku, a także data i godzina nagrania wizerunku.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zbiorze monitoringu jest:
  Dyrektor Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, ul. Wiejska 8, 44-350 Gorzyce, kontakt telefoniczny 32 4511 151, kontakt e-mail:
  caopow@dd-gorzyczki.pl
 4. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się korespondencyjnie wysyłając pismo na adres administratora monitoringu, z dopiskiem „inspektor ochrony danych”.
 5. Monitoring obejmuje następujące strefy, obszary oraz pomieszczenia:
  1. w Powiatowym Domu Dziecka w Gorzyczkach: teren wokół budynku, podwórko, wejście do budynku, korytarze
  2. w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Wodzisławiu Śląskim: teren wokół budynku, wejścia do budynku, korytarze, klatkę schodową.
 6. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek, palarni oraz pomieszczeń socjalnych.
 7. Na system monitoringu składają się kamery, urządzenia rejestrujące, monitor umożliwiające wgląd na bieżąco do utrwalanego zapisu oraz okablowanie.
 8. Rejestrator zawierający zapisany obraz jest zabezpieczony poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych oraz organizacyjnych, w szczególności uniemożliwiających utratę danych lub ich bezprawne rozpowszechnienie, a także uniemożliwienie dostępu do danych osobom nieuprawnionym.
 9. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
 10. Administrator oznaczył strefy monitorowane, w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków oraz poprzez wywieszenie informacji o danych administratora oraz dostępności niniejszego regulaminu.
 11. Zbiór nagrań obrazu administrator przetwarza wyłącznie do celów określonych w pkt. 1 i przechowuje do ich nadpisania, jednak przez okres nie dłuższy niż 90 dni. Po upływie okresu, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 12. Dane osobowe utrwalone przez system monitoringu mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 13. Administrator nie przewiduje przezywania danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 14. Osoba, której wizerunek został utrwalony ma prawo do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jak również prawo wzniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych.
 15. Osoba, której wizerunek został utrwalony ma również prawo do złożenia wniosku do administratora danych o dostęp do nagrań z monitoringu, pod warunkiem, że nie naruszy to praw i wolności innych osób. Jeżeli na nagraniu został uwidoczniony również wizerunek innych osób, to nagranie nie będzie mogło zostać udostępnione bez zgody tych osób.
 16. Jeżeli osoba, której dane dotyczą zwróci się z wnioskiem o kpię danych osobowych podlegających przetwarzaniu w systemie monitoringu, to za pierwszą kopię danych administrator nie pobiera żadnych opłat. Natomiast za wszelkie kolejne kopie pobrana zostaje opłata w wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Administrator danych może odmówić przekazania kopii, jeżeli jej ujawnienie mogłoby niekorzystnie wpłynąć na prawa i wolność innych osób.

Klauzula informacyjna Facebook

Klauzula dotyczy przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem w serwisie Facebook profili “Powiatowy Dom Dziecka i Powiatowa Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza” oraz “Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wodzisławiu Śląskim “, zwanych dalej „fanpage”.

 1. Kategorie osób, których dane są przetwarzane:
  1. osoby dokonujące subskrypcji fanpage’u poprzez kliknięcie ikony „Polub to” lub „Obserwuj”,
  2. osoby publikujące swój komentarz pod postami zamieszczanymi na fanpage’u,
  3. osoby udostępniające posty zamieszczone na fanpage’u na swoim profilu,
  4. osoby publikujące recenzję na fanpage’u,
  5. osoby wysyłające wiadomość prywatną do administratorów fanpage’u poprzez funkcję „wyślij wiadomość”.
 2. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, ul. Wiejska 8, 44-350 Gorzyczki, kontakt telefoniczny 32 4511 151, kontakt e-mail: caopow@dd-gorzyczki.pl, zwany dalej „Administratorem”.
 3. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pocztę elektroniczną: iodpusz@wp.pl.
 4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym w związku z art. 7 ust. 1 pkt 18 ustawy o samorządzie gminnym – promocja powiatu) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora) w następujących celach:
  1. informowanie za pomocą fanpage’u o aktywności samorządu gminnego – Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, promowanie wydarzeń odbywających się na terenie gminy, budowanie i utrzymanie społeczności związanej z gminą,
  2. komunikowanie się za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości lub poprzez opublikowanie komentarzy pod postami zamieszczanymi na fanpage’u,
  3. ewentualne ustalanie, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami.
   Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez okres do czasu cofnięcia zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a. RODO).
   Podanie danych osobowych jest niezbędne do obserwowania fanpage’u.
 5. Administrator danych osobowych będzie przetwarzał następujące dane:
  1. podstawowe dane identyfikacyjne (imię, nazwisko lub/i nick internetowy) w zakresie opublikowanym przez Państwa na własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook,
  2. dane opublikowane przez Państwa na profilu Facebook,
  3. zdjęcie profilowe,
  4. informacje, które dostarczą Państwo na swój temat Administratorowi np. poprzez wysyłanie wiadomości prywatnej, reakcje na posty, treść dodanych komentarzy lub publikowanie na naszym fanpage’u zdjęcia.
 6. Administrator danych osobowych może udostępnić dane osobowe:
  1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  2. właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na zasadach określonych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.
 7. Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.
 8. Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania. W związku z czym:
  1. dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,
  2. dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych,
  3. dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu, np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń.
   W związku ze specyfikacją portalu Facebook informacje o osobach obserwujących fanpage, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez użytkowników są jawne.
   Państwa dane, które przetwarzane będą w ramach zamieszczanych przez Państwa komentarzy na, będą dostępne w serwisie do czasu usunięcia ich przez autora lub Administratora profilu.
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  3. prawo do usunięcia danych,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  6. prawo do przenoszenia danych,
  7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
   Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi) – gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 10. Państwa dane uzyskujemy od firmy Facebook, z Państwa publicznego profilu oraz wpisów na fanpage’u na platformie internetowej Facebook.