Deklaracja dostępności

Dostępność cyfrowa

Centrum Administracyjne Obsługi 
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gorzyczkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Powiecie Wodzisławskim.

Data publikacji strony internetowej: 2024-06-17.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-06-17.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Niektóre zamieszczone informacje w formie załączników są w postaci skanów, co wynika z charakteru informacji, jaki jest niezbędny do ich opublikowania
 • Odnośniki otwierają się w nowych oknach

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-06-17.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Zgodność 100%. Wynik testu: https://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=dba3a8de-1a36-446b-ac50-7034998b8c3b

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Michalina Bizoń, caopow@dd-gorzyczki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 45 111 51. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Gorzyczkach:

 1. Budynek jednostki mieści się w Gorzyczkach przy ulicy Wiejskiej 8. Do budynku prowadzi jedno wejście główne ze schodami. Na filarze zamontowany został dzwonek dla osób z trudnościami z poruszaniem się.
 2. W budynku mieści się przestronny hol wyposażony w stolik z miejscem siedzącym, a pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze po lewej stronie od wejścia głównego. W budynku nie ma windy.
 3. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze.
 4. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 5. Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 7. W Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Gorzyczkach nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego online.
 8. W celu podwyższeniu jakości obsługi pracownicy Centrum są gotowi do pomocy przy wejściu po schodach w celu załatwienia spraw w administracji lub księgowości w godzinach urzędowania.
 9. W celu załatwienia sprawy w jednostce poza drogą elektroniczną, istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze w holu lub wydzielonym pomieszczeniu Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Gorzyczkach, do którego dostęp dla osób niepełnosprawnych jest zapewniony. W celu załatwienia sprawy można zawiadomić pracowników o swoim przybyciu poprzez użycie dzwonka na filarze. W tej sytuacji pracownik placówki wychodzi do klienta na zewnątrz i udziela pierwszych informacji o możliwości i sposobie załatwienia interesującej go sprawy.

Dostępność architektoniczna Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach:

 1. Placówka mieści się na pierwszym piętrze budynku w Gorzyczkach przy ulicy Wiejskiej 8. Do budynku prowadzi jedno wejście główne ze schodami. Na filarze zamontowany został dzwonek dla osób z trudnościami z poruszaniem się.
 2. W budynku mieści się przestronny hol wyposażony w stolik z miejscem siedzącym. Na parterze znajduje się również pomieszczenie, które przeznaczone jest do przyjmowania rodziców podopiecznych, klientów czy inne osoby, które chcą załatwić sprawę dotyczącą placówki. W budynku nie ma windy.
 3. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze.
 4. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 5. Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 7. W Powiatowym Domu Dziecka w Gorzyczkach nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego online.
 8. W celu podwyższeniu jakości obsługi pracownicy domu dziecka są gotowi do pomocy przy wejściu po schodach w celu załatwienia spraw w administracji lub księgowości w godzinach urzędowania lub innej istotnej sprawy dotyczącej bezpośrednio funkcjonowania placówki opiekuńczo – wychowawczej.
 9. W celu załatwienia sprawy w placówce poza drogą elektroniczną, istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze w holu lub wydzielonym pomieszczeniu Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach, do którego dostęp dla osób niepełnosprawnych jest zapewniony. W celu załatwienia sprawy można zawiadomić pracowników o swoim przybyciu poprzez użycie dzwonka na filarze. W tej sytuacji pracownik placówki wychodzi do klienta na zewnątrz i udziela pierwszych informacji o możliwości i sposobie załatwienia interesującej go sprawy.

Dostępność architektoniczna Powiatowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Gorzyczkach:

 1. Placówka mieści się na drugim piętrze budynku w Gorzyczkach przy ulicy Wiejskiej 8/1. Do budynku prowadzi jedno wejście główne ze schodami. Na filarze zamontowany został dzwonek dla osób z trudnościami z poruszaniem się.
 2. W budynku mieści się przestronny hol wyposażony w stolik z miejscem siedzącym. Na parterze znajduje się również pomieszczenie, które przeznaczone jest do przyjmowania rodziców podopiecznych, klientów czy inne osoby, które chcą załatwić sprawy dotyczące placówki. W budynku nie ma windy.
 3. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze.
 4. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 5. Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 7. W Powiatowej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Gorzyczkach nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego online.
 8. W celu podwyższeniu jakości obsługi pracownicy domu dziecka są gotowi do pomocy przy wejściu po schodach w celu załatwienia spraw w administracji lub księgowości w godzinach urzędowania lub innej istotnej sprawy dotyczącej bezpośrednio funkcjonowania placówki opiekuńczo – wychowawczej.
 9. W celu załatwienia sprawy w placówce poza drogą elektroniczną, istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze w holu do którego dostęp dla osób niepełnosprawnych jest zapewniony. W celu załatwienia sprawy można zawiadomić pracowników o swoim przybyciu poprzez użycie dzwonka na filarze. W tej sytuacji pracownik placówki wychodzi do klienta na zewnątrz i udziela pierwszych informacji o możliwości i sposobie załatwienia interesującej go sprawy.

Dostępność architektoniczna Powiatowej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Wodzisławiu Śląskim:

 1. Placówka mieści się na pierwszym piętrze budynku w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Wałowej 30. Do budynku prowadzi jedno wejście główne.
 2. Do pomieszczeń należących do placówki prowadzi klatka schodowa. Placówka dzieli budynek wraz z działalnością Warsztatów Terapii Zajęciowej. W sytuacjach koniecznych i określonych godzinach istnieje możliwość skorzystania z windy, która pozostaje na wyposażeniu budynku.
 3. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 4. Na terenie parkingu wyznaczone zostały miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 6. W Powiatowej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Wodzisławiu Śląskim nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego online.
 7. W celu obsługi klientów i załatwienia ich spraw pracownicy placówki wychodzą przed budynek na zewnątrz po wcześniejszym zawiadomieniu przez osobę wnioskującą i udziela pierwszych informacji o możliwości i sposobie załatwienia interesującej go sprawy.
 8. Ponadto sprawy dotyczące funkcjonowania placówki można załatwić drogą elektroniczną.