Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /plugins/system/helix3/core/classes/menu.php on line 89

Przetwarzanie danych osobowych w CAOPOW w Gorzyczkach, PDDz w Gorzyczkach i PPOW w Wodzisławiu Śląskim

Administratorem danych osobowych jest CAOPOW w Gorzyczkach reprezentowane przez Dyrektora CAOPOW.
Dane kontaktowe: tel.: 32 451 11 51, ul. Wiejska 8, Gorzyczki

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Bernadeta Donder
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cel i podstawa przetwarzania danych
Państwa  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celach  związanych  przede wszystkim z zapewnieniem czasowej opieki i wychowaniem dzieci w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców na podstawie Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 i Nr 288, poz. 1690). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. nr 292 poz. 1720).

Odbiorcy danych
Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być jednostki takie jak PCPR, MOPS, OPS, Policja , sądy, szkoły i inne jednostki z którymi współpraca wynika z mocy funkcjonujących przepisów prawa; lub jest konieczna do zapewnienia prawidłowej opieki dziecku.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich jak również organizacji międzynarodowych;
W większości przypadków podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym.

Przysługujące Państwu uprawnienia
Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Powyższe prawa mogą zostać ograniczone na podstawie przepisów RODO oraz innych przepisów Unii lub przepisów krajowych, odnoszących się do ochrony danych. W celu realizacji powyższych praw mogą Państwo złożyć do nas wniosek.
Mają Państwo ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (2016/679) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Klauzula informacyjna monitoringu wizyjnego

 1. Celem funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie: Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach oraz Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wodzisławiu Śląskim jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom na trenie obiektu oraz wokół niego, zapewnienie porządku publicznego i ochrona mienia, a także ochrona przeciwpożarowa (podstawa prawna: art. 4b Ustawy o samorządzie powiatowym).
 2. W ramach monitoringu wizyjnego przetwarzane są dane osobowe w postaci wizerunku, a także data i godzina nagrania wizerunku.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zbiorze monitoringu jest:
  Dyrektor Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, ul. Wiejska 8, 44-350 Gorzyce, kontakt telefoniczny 32 4511 151,
  kontakt email:
   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się korespondencyjnie wysyłając pismo na adres administratora monitoringu, z dopiskiem „inspektor ochrony danych”.
 5. Monitoring obejmuje następujące strefy, obszary oraz pomieszczenia:
  1. w Powiatowym Domu Dziecka w Gorzyczkach: teren wokół budynku, podwórko, wejście do budynku, korytarze
  2. w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Wodzisławiu Śląskim: teren wokół budynku, wejścia do budynku, korytarze, klatkę schodową.
 6. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek, palarni oraz pomieszczeń socjalnych.
 7. Na system monitoringu składają się kamery, urządzenia rejestrujące, monitor umożliwiające wgląd na bieżąco do utrwalanego zapisu oraz okablowanie.
 8. Rejestrator zawierający zapisany obraz jest zabezpieczony poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych oraz organizacyjnych, w szczególności uniemożliwiających utratę danych lub ich bezprawne rozpowszechnienie, a także uniemożliwienie dostępu do danych osobom nieuprawnionym.
 9. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
 10. Administrator oznaczył strefy monitorowane, w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków oraz poprzez wywieszenie informacji o danych administratora oraz dostępności niniejszego regulaminu.
 11. Zbiór nagrań obrazu administrator przetwarza wyłącznie do celów określonych w pkt. 1 i przechowuje do ich nadpisania, jednak przez okres nie dłuższy niż 90 dni. Po upływie okresu, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 12. Dane osobowe utrwalone przez system monitoringu mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 13. Administrator nie przewiduje przezywania danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 14. Osoba, której wizerunek został utrwalony ma prawo do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jak również prawo wzniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych.
 15. Osoba, której wizerunek został utrwalony ma również prawo do złożenia wniosku do administratora danych o dostęp do nagrań z monitoringu, pod warunkiem, że nie naruszy to praw i wolności innych osób. Jeżeli na nagraniu został uwidoczniony również wizerunek innych osób, to nagranie nie będzie mogło zostać udostępnione bez zgody tych osób.
 16. Jeżeli osoba, której dane dotyczą zwróci się z wnioskiem o kpię danych osobowych podlegających przetwarzaniu w systemie monitoringu, to za pierwszą kopię danych administrator nie pobiera żadnych opłat. Natomiast za wszelkie kolejne kopie pobrana zostaje opłata w wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Administrator danych może odmówić przekazania kopii, jeżeli jej ujawnienie mogłoby niekorzystnie wpłynąć na prawa i wolność innych osób.


Zgody rekrutacyjne: PDF
| DOCX

Sekretariat

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 15:00

ul. Wiejska 8, 44-350 Gorzyczki

domdziecka@dd-gorzyczki.pl

32 4511151

Sponsorzy

Copyright © 2020 Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gorzyczkach.