„Przystań Piecza”
to projekt Powiatu Wodzisławskiego realizowany w ramach poddziałania 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata ‪2014-2020.

Projekt zakłada wzmocnienie procesu deinstytucjonalizacji (odchodzenia od form instytucjonalnych na rzecz form rodzinnych) systemu pieczy zastępczej w powiecie wodzisławskim poprzez:

 • utworzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego do 14 wychowanków,
 • objęcie systemem szkoleń osób sprawujących pieczę zastępczą (rodziny zastępcze),
 • objęcie systemem szkoleń usamodzielnianych wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej,
 • wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych.

Projekt będzie realizowany od 1 stycznia do 31 grudnia 2021. Do nowo utworzonej placówki trafi 14 podopiecznych Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach w celu osiągnięcia standardy deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej.

Całkowita wartość projektu to ‪509 589,04 zł

 • w tym dofinansowanie ze środków unijnych to 433 150,68 zł
 • w tym dofinansowanie ze środków budżetu Państwa 40 767,13 zł
 • w tym wkład własny 35 671,23 zł

Poziom dofinansowania ze źródeł zewnętrznych: 93%.

Realizator projektu: Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gorzycach

Grupa docelowa: 14 wychowanków Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach, 20 osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, a także 25 wychowanków pieczy zastępczej wykluczonych społecznie.

Celem głównym jest deinstytucjonalizacja usług społ. w zakresie pieczy zastępczej w Powiecie Wodzisławskim poprzez działania dot. podniesienia jakości i dostępności usług skierowanych do 59 uczestników projektu.

Cele szczegółowe:

 • wzrost kompetencji opiek.-wychowawczych rodzin zastępczych w powiecie,
 • podniesienie jakości usług społ. świadczonych dla dzieci i młodzieży przebywających w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej w powiecie,
 • rozwój nieinstytucjonalnych form usług społ. na poziomie lokalnych społeczności
 • usprawnienie usamodzielnienia z pieczy zastępczej, zwłaszcza z instytucjonalnej pieczy zastępczej,
 • spersonalizowanie obsługi i rozwój warunków sprzyjających integracji społecznej wychowanków pieczy zastępczej,
 • ograniczenie negatywnych zjawisk instytucjonalnej formy pieczy zastępczej.

Sekretariat

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 15:00

ul. Wiejska 8, 44-350 Gorzyczki

caopow@dd-gorzyczki.pl

32 4511151

Sponsorzy

Copyright © 2024 Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gorzyczkach.