Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gorzyczkach wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. zapraszają podopiecznych pieczy zastępczej z terenu powiatu wodzisławskiego do udziału w szkoleniach i treningach społecznych organizowanych w ramach projektu "Przystań piecza".

Więcej o projekcie można przeczytać TUTAJ (nowe okno).

Nabór trwa od 13 do 27 kwietnia 2021 r. Liczba miejsc wynosi 25. Celem szkoleń i treningów jest wsparcie młodych ludzi w procesie usamodzielnienia po opuszczeniu pieczy.
W projekcie mogą wziąć udział podopieczni pieczy zastępczej (rodzin zastępczych wszelkich typów, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych), którzy spełniają następujące kryteria:

 1. przebywają w pieczy zastępczej na podstawie postanowienia sądu;
 2. zamieszkują na terenie powiatu wodzisławskiego;
 3. posiadają pisemną rekomendację (opinię) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. ;
 4. są w wieku 13-24 lata;
 5. wypełnią pisemny formularza (ankietę) rekrutacyjną – do pobrania poniżej;
 6. złożą pisemną deklarację uczestnictwa w Projekcie i wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie zgodnym z załącznikiem nr I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz.U. UE z 2013 r., L 347/470)

Przedstawione wyżej kryteria mają charakter obowiązkowy. Pierwszeństwo w udziale w projekcie mają osoby, które je spełniają i dodatkowo zamieszkują na terenie rewitalizowanym miast i gmin powiatu wodzisławskiego lub posiadają orzeczenie o niepełnosprawności (lub stopniu niepełnosprawności).

O zakwalifikowaniu na listę podstawową uczestników decyduje liczba uzyskanych punktów oraz kolejność złożenia kompletnej dokumentacji rekrutacyjnej.

Dokumenty należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. ul. Wałowa 30 w godzinach jego pracy.

W przypadku niewyczerpania limitu miejsc nabór będzie prowadzony w trybie ciągłym.

Do pobrania:

 1. Regulamin rekrutacji do projektu – POBIERZ (plik .docx 99 KB), (plik .pdf 557 KB)
 2. Ankieta rekrutacyjna – POBIERZ (plik .docx 759 KB), (plik .pdf 600 KB)
 3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie – POBIERZ (plik .docx 91 KB), (plik .pdf 345 KB)

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gorzyczkach wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim zapraszają rodziny zastępcze z terenu powiatu wodzisławskiego do udziału w szkoleniach organizowanych w ramach projektu "Przystań piecza". 

Więcej o projekcie można przeczytać TUTAJ (nowe okno).

Nabór trwa od 2 do 16 marca 2021 r. Liczba miejsc wynosi 20. W projekcie mogą wziąć udział rodziny zastępcze, które:

 • sprawują pieczę zastępczą na podstawie postanowienia sądu lub umowy z Powiatem Wodzisławskim,
 • zamieszkują na terenie powiatu wodzisławskiego,
 • posiadają pisemną rekomendację (opinię) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl.,
 • wypełnią pisemny formularz (ankiety) rekrutacyjny (poniżej do pobrania),
 • złożą pisemną deklaracę uczestnictwa w Projekcie wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie zgodnym z załącznikiem nr I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz.U. UE z 2013 r., L 347/470) – poniżej do pobrania.

Pierwszeństwo w rekrutacji mają rodziny zamieszkujące na terenach rewitalizowanych miast i gmin powiatu wodzisławskiego, a także osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (bez względu na stopień).

O zakwalifikowaniu na listę podstawową uczestników decyduje liczba uzyskanych punktów oraz kolejność złożenia kompletnej dokumentacji rekrutacyjnej.

Dokumenty należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. ul. Wałowa 30 w godzinach jego pracy.

W przypadku niewyczerpania limitu miejsc nabór będzie prowadzony w trybie ciągłym.

Do pobrania:

 1. Regulamin rekrutacji do projektu – POBIERZ (plik .docx 99KB), (plik .pdf 452KB)
 2. Ankieta rekrutacyjna – POBIERZ (plik .docx 758KB), (plik .pdf 498KB)
 3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie – POBIERZ (plik .docx 89KB), (plik .pdf 452KB)

Dostępność cyfrowa
dla Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Gorzyczkach

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Gorzyczkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Gorzyczkach.

Data publikacji strony internetowej: 12.01.2020 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 27.09.2020 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część plików nie jest dostępna cyfrowo,

Wyłączenia:

 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia 21.09.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Grzegorz Strzebińczyk, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 451 11 51. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich - https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Budynek Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Gorzyczkach położony przy ul. Wiejskiej 8 w Gorzyczkach, w którym na parterze mieszczą się pomieszczenia administracji jest ogólnie dostępny w godzinach urzędowania.

Dostępność informacyjno – komunikacyjna

Zapewnienie komunikacji z Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Gorzyczkach na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku - pracownik wychodzi przed budynek do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą.Dostępność cyfrowa
dla Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach

Powiatowy Dom Dziecka w Gorzyczkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach.

Data publikacji strony internetowej: 12.01.2020 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 27.09.2020 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część plików nie jest dostępna cyfrowo,

Wyłączenia:

 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia 21.09.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Grzegorz Strzebińczyk, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 451 11 51. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich - https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Budynek Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach jest położony przy ul. Wiejskiej 8 w Gorzyczkach, w którym na I piętrze mieszczą się pokoje wychowanków.

Dostępność informacyjno – komunikacyjna

Zapewnienie komunikacji z Powiatowym Domem Dziecka w Gorzyczkach na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku - pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika sekretariatu o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową  przy wejściu do budynku.Dostępność cyfrowa
dla Powiatowej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Gorzyczkach

Powiatowa Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Gorzyczkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Gorzyczkach.

Data publikacji strony internetowej: 12.01.2020 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 20.12.2020 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część plików nie jest dostępna cyfrowo,

Wyłączenia:

 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia 20.12.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Grzegorz Strzebińczyk, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 451 11 51. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich - https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

W budynku przy ulicy Wiejskiej 8/1 w Gorzyczkach na II piętrze mieści się  Powiatowa Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza. Na parterze tego budynku  znajdują się pomieszczenia administracji Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Gorzyczkach, które są ogólnie dostępne w godzinach urzędowania natomiast na I piętrze znajduje się Powiatowy Dom Dziecka w Gorzyczkach.

Dostępność informacyjno – komunikacyjna

Zapewnienie komunikacji z Powiatową Placówką Opiekuńczo – Wychowawczą
w Gorzyczkach odbywa się na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku - pracownik wychodzi przed budynek do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą.
Kontakt z placówkami opiekuńczo - wychowawczymi jest możliwy całodobowo natomiast z Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Gorzyczkach od poniedziałki do piątku w godzinach 7.00-15.00.Dostępność cyfrowa
dla Powiatowej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Wodzisławiu Śląskim

Powiatowa Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Wodzisławiu Śląskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Wodzisławiu Śląskim.

Data publikacji strony internetowej: 12.01.2020 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 27.09.2020 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część plików nie jest dostępna cyfrowo,

Wyłączenia:

 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia 21.09.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Grzegorz Strzebińczyk, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 451 11 51. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich - https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Budynek Powiatowej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej jest położony przy ul. Wałowej 30 w Wodzisławiu Śląskim, w którym na II piętrze mieszczą się pokoje wychowanków.

Dostępność informacyjno – komunikacyjna

Zapewnienie komunikacji z Powiatową Placówką Opiekuńczo – Wychowawczą  w Wodzisławiu Śląskim na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku - pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą.

Sekretariat

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 15:00

ul. Wiejska 8, 44-350 Gorzyczki

domdziecka@dd-gorzyczki.pl

32 4511151

Sponsorzy

Copyright © 2020 Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gorzyczkach.